Hållbarhet

Miljö & kvalitetspolicy

LBC Svenljunga Tranemo Ekonomisk förening, vars verksamhetsområde är att tillhandahålla sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet vilken främjar delägarnas ekonomiska intressen och därmed förenlig verksamhet.

Vi ska verka för att vi vid varje transportförsäljning eller annat uppdrag betraktar detta utifrån ett miljö- och kvalitets perspektiv i varje led från beställning och utförande till uppföljning varvid vi särskilt beaktar:

  •  Kundens ändamål och önskemål.
  • Vi ska vara det självklara hållbara alternativet gällande transporter.
  • Möjliga alternativa genomföranden av uppdraget för att höja vår kvalitetsnivå.
  • Vårt uppdrags miljöpåverkan och möjliga alternativa genomförande för att begränsa  miljöpåverkan.
  • Att vi som minimum följer gällande lagar och bestämmelser.
  • Att ständigt förbättra vår kvalitetsnivå och minska vår miljöpåverkan.
  • Ledningen/styrelsen skall regelbundet följa upp om miljö- och kvalitetspolicyn respektive miljö- och kvalitetsarbetet är relevant.

Hållbarhet

70% av våra fordon är Euro 6

100% av vår flotta, har Euro 5-motorer eller
ännu bättre och stor andel Euro 6

50% av vår flotta använder HVO som drivmedel